Wednesday, October 03, 2012

Old Folks Project: Creating a video game/Creant un videojoc

As I said on my last post since I finished The Company nearly a month ago I've been able to focus on all the other projects I have in different stages of development. Among them the one I've been working more intensely in is an RPG video game we've christened as the Old Folks Project.

I might talk about its more personal aspects in a later post but now I'd like to focus on its straightforward professional side. Four -soon five- people are working together designing a role-playing video game demo providing a few hours of game play that's planned to be ready in one year. The team consists of two ITs, an illustrator and a writer -me-, however at this point we all have our say in all the aspects of the game and when we'll have a proper design document then every one of us will get to work in our respective fields of expertise.

The experience's proving to be an extremely thrilling as it goes way beyond my usual role as a writer. As the project's co-founders my long-time friend Esteve and me hold the position of Project Managers, however as he's working I take most of the responsability for that duty. Although we take decisions democratically, making sure the job's done and deciding when a discussion's over and we've got to move on is something I had never done before and I'm learning a lot from. Apart from TV series and shows scriptwriting is most times a lonely job and you can get too used to work on your own so this project has also the advantage of providing me experience in project managing, team working and decision making, which I think will be useful for me as a professional.

Concerning the game itself, as it happens most times you don't fully realise a product's complexity until you try to do one yourself. As a gamer I was somewhat aware of how many decisions a video game maker has to take, but once I started working in one the actual number of choices you've got to make surpassed what I had in mind. The fact the game is an RPG probably plays its part on it as they are not exactly the simplest games you can find, but the feeling would have probably been the same in any other genre as the complexity expectations would had also been lower. At the moment we all have a somehow clear idea of what we want to do in most aspects -story, visuals, gameplay...- but still we have pages and pages of brainstorming and discussions for the most various aspects ranging to the biggest things to the smallest details, from where the game takes place in and what's that world's history to which enemies appear on each zone. We have a huge amount of work left to do, and I'm absolutely willing to continue working on Old Folks as it is one of the most exciting projects I've ever been involved in.
Tal i com vaig dir al meu darrer post, des que vaig acabar The Company fa gairebé un mes he pogut dedicar-me a tots els altres projectes que tinc en diverses fases de desenvolupament. De tots ells en el que he estat treballant més intensament és en un videojoc RPG que hem batejat com l'Old Folks Project.

Potser parlaré dels seus aspectes més personals més tard però ara m'agradaria concentrar-me en la seva vessant més estrictament professoinal. Quatre -aviat cinc- persones estem treballant juntes per dissenyar la demo d'un videojoc de rol que proporcioni unes quantes hores de joc i que està previst que estigui acabat d'aquí un any. L'equip consisteix en dos enginyers en Informàtica, un il·lustrador i un escriptor -jo-, tot i que en aquest moment tots tenim veu en tots els aspectes del joc i quan tinguem un document de disseny complet aleshores cadascú es posarà a treballar en els seus àmbits respectius.

L'experiència està sent molt emocionant i va molt més enllà del meu paper habitual com a escriptor. Com a cofundadors del projecte el meu vell amic Esteve i jo som els Project Managers, però com que ell està treballant jo assumeixo la major part de la reponsabilitat de la tasca. Tot i que prenem les decisions de manera democràtica, assegurar-se que la feina es fa i decidir en quin punt una discussió es considera tancada i es passa al pas següent és una cosa que no havia fet mai i de la que estic aprenent molt. Deixant de banda les sèries i programes de televisió l'escriptura de guions és, en general, una feina solitària i et pots acostumar massa a treballar sol, de manera que aquest projecte també té l'avantatge de proporcionar-me experiència en gestió de projectes, treball en equip i presa de decisions, coses que crec que em seran molt útils com a professional.

Sobre el joc en sí mateix, com succeeix la majoria de vegades no t'adones del tot de la complexitat d'un producte fins que intentes fer-ne un. Com a gamer ja tenia una idea de quantes decisions ha de prendre un creador de videojocs, però un cop vaig començar a treballar en un el nombre real va superar de llarg les meves previsions. El fet que el joc sigui un RPG suposo que té el seu efecte ja que no són precisament els jocs més simples que es poden trobar, però la sensació segurament hauria estat la mateixa en qualsevol altre gènere, ja que les expectatives de complexitat també haurien estat més baixes. En aquests moments tots tenim una idea més o menys clara del que volem fer en la majoria d'aspectes -història, visual, funcionament...- però encara tenim planes i planes de pluges d'idees i discussions sobre els aspectes més variats, dels més grans als detalls més petits, d'on té lloc el joc i quina és la història d'aquell món a quins enemics apareixen a cada zona.  Tenim una enorme quantitat de feina a fer, i estic desitjant continuar treballant en l'Old Folks, un dels projectes més emocionants en els que m'he involucrat.

2 comments:

  1. Just To Fuck: An RPG is a simple genere compared to some others. I'd say it's about in the middle of the spectrum.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahaha comments are always welcomed. You mean in terms of programming or general game design?

      Delete