Friday, October 26, 2012

Old Folks Project - Environment Design / Disseny d'Escenaris

I've spent most of these week working on Game Mapping. As it happens with many other parts of the video game creative process it is my first time, so it has been a really interesting experience that has made me aware of a few things.

First of all let me say something: I've probably drawn more in these days than I have during the past ten years. I stopped drawing as a kid -there are theories on that matter-, so when I found myself having to do preliminary drafts for the Old Folks Project's locations it was quite a challenge. As I don't have the skills to draw proper region and city maps I tried to keep it simple, making them understandable so the Game Artist could use them as a guide to create the actual maps, scenarios and levels. The first output didn't satisfy me, so after Esteve (the projects other co-manager) told me about it I accessed to a Sprite Library and tried and used its resources to make a sort of collage, overlaying the sprites on the original drawing using Photoshop. I've ended up with -so far- three location maps. I'll post one of them so you get an idea of what they look like:
 
The original drawing's under it. And I hope it'll always be.

This came out to be a great way to improve their aspect but also to get a proper sense of was I actually doing and how would that environments be in terms of playability, especially when mapping smaller and more specific places like cities, buildings and dungeons, and although -or because of- I have experienced some problems concerning the scenarios' proportion the idea has been useful for more things than just hiding that I suck at drawing.

However, this method has a clear match. Whether the original pencil drawings are just rough drafts of the locations' approximate shape and have their elements represented as simple figures (e.g a cube stands for a building), the sprite-painted maps are the result of a choice. The grass, the dirt, the walls, the buildings... everything has been chosen from the sprite library following functional reasons (e.g big sprites to paint the ground quickly) but also subconscious aesthetic ones. I realised I was choosing some sprites simply because I liked them better, and I feared this could somehow interfere in the Game Artist's work. After all I'm not just presenting a map telling him what and where should he draw everything. Because of this choices I could be also hinting at how do I think everything should look like, and although we are all conscious of this drawings' purpose the doubt always exists. 

Will I influence the way he's developing the game's visual features? I hope not. In any case I guess I should take some drawing lessons. As I'm used to work on my own or, in The Castoffs, to rely on Xavier Ren's ability to interpret my descriptions and fill the gaps within them to create something's that's new and belongs to both of us, I wasn't aware of how annoying it can be to have something in your mind and to be unable to communicate it in a visual way. And this is something I should try to remedy.
He passat la major part d'aquesta setmana fent Game Mapping. Com passa en la majoria de parts del procés creatiu d'un videojoc és la meva primera vegada, o sigui que ha estat una experiència molt interessant i que m'ha fet ser conscient d'unes quantes coses.

Abans de res deixeu-me dir una cosa: Segurament he dibuixat més durant aquests dies que durant els deu anys anteriors. Vaig deixar de dibuixar quan era un nen -hi ha teories sobre l'assumpte-, o sigui que quan em vaig trobar en la situació d'haver de fer els esbossos preliminars de les localitzacions de l'Old Folks Project em va semblar un repte important. Com que no tinc habilitat per dibuixar mapes i plànols amb cara i ulls de les regions i les ciutats vaig intentar simplificar, fent mapes entenedors que el Game Artist pogués utilitzar com a guia per crear els mapes, escenaris i nivells "de debò". Els primers resultats no em van satisfer, o sigui quan l'Esteve (l'altre co-manager del projecte) me'n va parlar vaig accedir a una Llibreria de Sprites i vaig provar de fer servir els seus recursos per fer una mena de collage, superposant els sprites als dibuixos originals fent servir el Photoshop. He acabat amb -de moment- tres mapes de localització. Us en deixo un perquè us feu una idea de quin aspecte té tot plegat:
 
El dibuix original és a sota. I espero que s'hi quedi.

Aquest mètode va resultar ser una gran manera de millorar el seu aspecte, però també de tenir una idea més clara del que estava fent i de com serien els entorns en termes de jugabilitat, sobretot a l'hora de mapejar localitzacions més específiques com ara ciutats, edificis i masmorres. Encara -o potser a causa de- que he tingut alguns problemes amb les proporcions dels escenaris, al final la idea ha resultat ser útil per més coses que simplement per amagar que dibuixo fatal

Tot i aixo, el sistema té una contrapartida clara. Mentre els dibuixos originals a llapis només són esbossos simples de la forma aproximada de les localitzacions i tenen els seus elements ubicats com a formes senzilles (p. ex. un cub representant un edifici) els mapes pintats amb sprites són el resultat d'una tria. La gespa, la terra, els murs, els edificis... tot ha estat seleccionat de la llibreria de sprites seguint criteris funcionals (com sprites grans per pintar ràpidament el terra) però també, de manera inconscient, estètics. Em vaig adonar que estava triant alguns sprites només perquè m'agradaven més, i vaig tèmer que això pogués interferir d'alguna manera en la feina del Game Artist. Al cap i a la fi no estic presentant un mapa on li dic què i on hauria de dibuixar-ho tot. A causa d'aquestes tries, puc estar insinuant quina aparença crec que hauria de tenir i, tot i que tots som conscients de l'objectiu d'aquestes images, el dubte sempre és present.

Influenciaré la manera com està desenvolupant els aspectes visuals del joc? Espero que no. En qualsevol cas em sembla que hauria d'anar a unes quantes classes de dibuix. Com que estic acostumat a treballar sol o, a The Castoffs, a confiar en l'habilitat d'en Xavier Ren per interpretar les meves descripcions i omplir els buits que hi ha per crear quelcom no i que ens pertany als dos, no m'havia adonat de com en pot ser de molest tenir quelcom al cap i no ser capaç de comunicar-ho visualment. I és una cosa a la que hauria de posar remei.

No comments:

Post a Comment