Monday, March 04, 2013

February's over at last / Per fi s'ha acabat el febrer

Hi everybody! I hope you didn't think I was gone for good. As my problems are not the blog's topic I'll just say I've been through rough times and this prevented me from posting here. I want to forget about February 2013 as quickly as possible so I'll move on. Having not written on the blog doesn't mean I haven't written at all. Crises are huge creativity boosts and this past month I have certainly been quite productive in both ideas and actual results. I'll just go through it to sum up what I have been up to so I can continue blogging normally.

- I introduced some changes on my novel. The events are pretty much the same, the hows and whys have varied significantly. The novel's around 9,000 words now, not much but anyway, it's a long-term project and I'm actually quite satisfied with where it's going.

- I have been working on Old Folks. There are still loads of work left to do and I'm falling behind. Our new team member has come up with some really interesting ideas and now we have to find the right way to combine them with our own.

- The music video's release has been delayed until March 14. I don't know the exact reason why, but meanwhile the record company has uploaded a teaser. Making teasers for music videos doesn't make much sense to me but well, at least there's something to watch.

- I have also started working again on a movie idea I had abandonned. I'm just gathering ideas for a second outline but it's nice to work on it again. It's not an easily feasible project but still it would be much easier than, say, The Company or The Castoffs.

- A friend of mine came up with and idea for a short film a few days ago. I'm trying to develop it, I'll tell you more if it doesn't quickly fall into the darkness. You know it happens quite often.

- Last but definetely not least, I have been working hard on a new project. I won't tell you about it now -it's going to be kind of a secret until the end of the month- but hopefully I'll have Xavier Ren's collaboration and it will be ready in less than two months. It's a small, humble project, but I'm very excited about it. It's one of those things you start doing for yourself and then you realise it actually has some possibilities.

I think that's it by now... more posts soon!Hola a tothom! Espero que no pensessiu que me n'havia anat per sempre. Els meus problemes no són el tema del blog o sigui que només diré que he passat uns moments una mica durs que m'han impedit publicar aquí. Vull oblidar el febrer del 2013 tan ràpid com pugui, o sigui que segueixo. Que no hagi escrit al blog no vol dir que no hagi escrit gens ni mica. Les crisis són una gran empenta per la creativitat, i aquest mes passat he estat molt productiu tant en idees com en resultats. Ho repassaré tot una mica, per resumir què he estat fent de manera que pugui continuar amb el blog amb normalitat.

- Vaig introduïr-hi alguns canvis a la meva novel·la. Els fets són més o menys els mateixos però els coms i els perquès han canviat significativament. La novel·la ara mateix té unes 9.000 paraules, nom és gaire però, sigui com sigui, és un projecte a llarg termini i estic bastant satisfet amb la direcció que està prenent. 

- He estat treballant en l'Old Folks. Queda moltíssima feina per fer i m'estic endarrerint.  El nou membre de l'equip ha aportat unes quantes idees molt interessants i ara hem de trobar la millor manera de fer-les encaixar amb les nostres.

- El llançament del videoclip s'ha endarrerit fins el 14 de març. No en sé el motiu, però de moment la discogràfica ha pujat un teaser. Personalment no veig gaire sentit a fer teasers per videoclips però bé, al menys hi ha alguna cosa per veure.

- També he tornat a treballar en una idea per una pel·lícula que havia abandonat. Només estic reunint idees per una segona sinopsi però està bé tornar-hi a treballar. No és un projecte fàcil de dur a terme però, de tota manera, seria molt més factible que, per exemple, The Company o The Castoffs.

- Un amic va tenir una idea per un curt fa uns dies. L'estic intentant desenvolupar, ja us en diré més si no cau ràpidament en la foscor. Ja sabeu que passa bastant sovint.

- Per acabar, però això no vol dir de cap manera que sigui menys important, he estat treballant intensament en un nou projecte. Per ara no us en diré res -serà una mena de secret fins al final de mes- però espero comptar amb la col·laboració d'en Xavier Ren i estarà apunt d'aquí menys de dos mesos. És una projecte petit, humil, però que m'agrada molt. És una d'aquelles coses que comences a fer per tu i després t'adones que té possibilitats.

Em sembla que això és tot per ara... més posts ben aviat!

No comments:

Post a Comment