Monday, January 14, 2013

Writing a music video / Escrivint un videoclip

Shooting at Palazzo. © Clip Promo.
I've been away for a few days and haven't posted anything -apart from the first of my Top 10 lists- in a while. Well, here's why: I have been working. Not as I always do, working in my own stuff and blah, blah. No. I've been properly working. Like in being paid for it. The guys in Clip Promo usually work with a Figueres' (Girona) club and were hired to shoot a music video for one of their deejays. They thought having an actual scriptwriter instead of writing the video themselves would be an important improvement, so the company's director thought of me as we were in the same class in uni and have worked together in a few things. It was the first time I was told to write that kind of script but I accepted as it was a good challenge, a new experience to learn from and another door to open.

I didn't know how to write a music video so I trusted my instinct and my experience in writing other things to handle this project. As soon as I was sent Cosmik's song I listened to it a couple of times. Electro latino has never really been my cup of tea -I enjoy electronic music once in a while but I'm mainly into rock-, but that said the song's catchy and I wrote down a few ideas during that first contact. I also watched some music videos to get the style right. Different music genres mean different videos, and although one of the reasons I was involved in this project in the first place was because of my position as an outsider I had to do some research. After all a music video's an advertisement and I had to know what would the target audience like to see on screen.

After that I seriously got to work: I listened to the song again and again, pausing it every so often to write new ideas or to develop the ones I already had, always bearing in mind the available resources. I must say my musical training proved to be extremely useful on this stage. I learned solfège and played piano and guitar as a kid, and although I have unfortunately forgotten most of it -especially my guitar playing skills- I still have an ear for it. I've got a good sense of rhythm and I also remember how song structures work so I divided the song into parts and worked from there, building the video's story following it to try and make it work together as a whole. I also had to pay attention to the thin line that sometimes separates the scriptwriter and the director. Giving more camera indications than those strictly necessary can annoy the director -he might feel you're telling him how to do his job-. This is especially true in these cases, as music video's a hundred per cent visual, making interminglings easier to happen. But then again I think it's just a matter of being a bit careful and/or to have a good relationship with the director.

After three drafts -and a final meeting with both the lads from Clip Promo and Cosmik- I handled the script's final version. At the moment it's being produced, so you'll have more news and a link for you to watch it as soon as it's finished. I'm really looking forward to it, I'm giving a hand there too (I reeeally missed shooting) and it looks great, so stay tuned!
Rodant a Palazzo. © Clip Promo.
He estat absent durant uns  dies i no he penjat res -a part del primer de les meves llistes de Top 10s- durant bastant temps. Bé, el motiu és aquest: He estat treballant. No com faig sempre, treballant en les meves coses i bla, bla. No. He estat treballant de debò. Del tipus de treball pel qual et paguen. Els nois de Clip Promo treballant amb una discoteca de Figueres i els hi van encarregar que rodessin un videoclip per un dels seus deejays. Van pensar que tenir un guionista en comptes d'escriure'l ells mateixos seria una millora important. La directora va pensar en mi, perquè anàvem a la mateixa classe a la universitat i perquè ja havíem treballat junts unes quantes vegades. Era la primera vegada que em demanaven d'escriure un guió d'aquest tipus però vaig acceptar perquè era un bon repte, una experiència de la qual aprendre i una altra porta oberta.

No sabia com escriure un videoclip, de manera que vaig confiar en el meu instint i la meva experiència escrivint altres coses per espavilar-me amb aquest projecte. Tan bon punt em van enviar el tema d'en Cosmik el vaig escoltar un parell de cops. L'electro latino no ha estat mai sant de la meva devoció -escolto música electrònica de tant en tant però normalment sóc més de rock- però la cançó s'enganxa fàcilment i vaig escriure algunes idees durant aquell primer contacte. També vaig mirar alguns videoclips per fer-me amb l'estil. Gèneres musicals diferents signifiquen vídeos diferents, i tot i que una de les raons per les que em van involucrar en el projecte va ser la meva condició d'outsider vaig haver de fer una mica de recerca. Al cap i a la fi un videoclip és un anunci i havia de saber què era el que el target volia veure.

Després d'allò em vaig posar a treballar seriosament: vaig escoltar la cançó una vegada i una altra, pausant-la de tant en tant per escriure noves idees o per desenvolupar les que ja tenia. He de dir que els meus coneixements de música van demostrar ser molt útils en aquesta fase. De petit vaig estudiar solfeig i vaig aprendre a tocar el piano i la guitarra, i tot i que m'he oblidat de la majoria de coses -especialment de la guitarra- encara em queda la base. Tinc un bon sentit del ritme i també recordo com funciona l'estructura de les cançons de manera que vaig dividir el tema en parts i vaig treballar a partir d'allà, construïnt la història seguint-les i intentant que tot funcionés com un conjunt. També vaig haver de parar atenció a la fina línia que a vegades separa el guionista del director. Donar més indicacions de càmera de les estrictament necessàries pot molestar el director si li fa pensar que estàs dient-li com fer la seva feina. Això és especialment cert en aquests casos, perquè un videoclip és cent per cent visual, fent que sigui més fàcil que hi hagi intromissions. Però al cap i a la fi és només qüestió d'anar amb una mica de compte i de tenir una bona relació amb el director.

Després de tres esborranys -i una reunió final amb els nois de Clip Promo i en Cosmik- vaig entregar la versió definitiva del guió. Actualment està en fase de rodatge, o sigui que tindreu més notícies i un link perquè el veieu tan aviat com estigui acabat. Ho espero amb candeletes, també estic donant un cop de mà en això (trobava mooolt a faltar rodar) i té molt bona pinta, o sigui que estigueu atents! 

2 comments: