Wednesday, October 30, 2013

Words & Images / Paraules i Imatges

These last months -and especially recently- I've written quite an amount of material that require visual elements to different extents. Words are visual, too, but we'll leave this matter aside as we know what we're talking about: Illustrations.

First of all there's Wildlife. Its five fables are a product by their own right, but some drawings, even (or particularly) if simple ones would provide them with an additional emotional input that would improve them greatly. Xavier Ren offered to do them but after some delays and his departure to the UK he couldn't, so at the moment I'm looking for someone else who is interested, as I don't plan to publish them in any format until they're properly accompanied.

There's also a short story I wrote. It's a little adventure that takes place in The Castoffs' universe. It's not much related to the main story but was intended to work as a first contact with the world and some of its characters. The plan was to make an animated comic book, in the style of Ryan Woodward's Bottom of the Ninth but much simpler. The project was put in an indefinite halt, but the story is still there. I never wrote the script, I just have the treatment, and I think it would be a good idea to finish it. For the future or just for the sake of practising and "keeping in touch" with The Castoffs universe. Speaking about which, take a look at this. It looks great, doesn't it?

After finishing Wildlife I started writing what I thought to be a "story with illustrations". As I kept writing it turned out to be an "illustrated story". The images were not to be a key complement but a part without which the product wouldn't make any sense. It's a dark tale about a little boy and his fears and, as such, vivid illustrations accompanying -or substituting- the words would make it much more intense and meaningful than if it was just "plain" text. I'm still re-writing this one and I think it could be really good if it had a proper illustrated counterpart.

Last but not least, there's The Company, my MA's graduation project. I started converting it from its original format (a feature-lenght film script) into a comic book script. Well, some prefer to call them graphic novels but, as Neil Gaiman said, it's pretty much like thinking you're a hooker and suddenly realising you're a "lady of the night". Re-writing The Company as a comic book has made me really aware of its specificities, possibilities and drawbacks way more than the other projects. Maybe it was because of its lenght -it'll be around 160 pages- or the adapting factor itself, that forced me to find a way to portray in a comic book what I had imagined as shots and takes.

This review of some of my finished or not-so projects helps me seeing that I've actually being more productive than I thought -I always feel I haven't done a thing after a few inactive days- but also that I've tended to explore a field that's new to me. Writing scripts is also combining images and text -sound in this case- but the order I've exposed the projects in shows the range that goes from a story with one of a few illustrations to a comic book, It's something I hadn't thought much about, and it somehow opens some new, interesting options to work in and to learn from, the bottom line of all this being that I NEED A BLOODY ARMY OF ILLUSTRATORS. If someone's interested -especially on Wildlife or the little boy's dark tale- just let me know. You never know when you'll start an interesting collaboration.Aquests últims mesos -i en especial darrerament- he escrit una quantitat important de material que requereix elements visuals fins a certs punts. Les paraules també són visuals, però deixarem aquest tema de banda perquè tots sabem a què em refereixo: il·lustracions. 

Primer de tot tenim Vida Salvatge. Les seves cinc faules són un producte per sí mateixes però alguns dibuixos, encara que (o especialment si) siguin simples podrien aportar un component emocional addicional que el faria millorar molt. En Xavier Ren es va oferir per fer-les però després d'alguns endarreriments i la seva marxa al Regne Unit no va poder, de manera que en aquests moments estic buscant algú altre que hi estiguin interessat, ja que no penso publicar les faules en cap format fins que no estiguin degudament acompanyades.

També hi ha una història curta que vaig escriure. És una petita aventura que té lloc a l'univers de The Castoffs. No té gaire relació amb la història principal però estava pensada per funcionar com un primer contacte amb el món i alguns dels seus personatges. El pla era fer un còmic animat, a l'estil de Bottom of the Ninth de Ryan Woodward però molt més simple. El projecte es va prorrogar indefinidament, però la història encara és allà. Mai vaig escriure'n el guió, només tinc el tractament, però em sembla que acabar-lo seria una bona idea, pel futur o només per practicar i seguir "en contacte" amb l'univers de The Castoffs. I ara que en parlo, doneu un cop d'ull a això. Té bona pinta, oi?

Després d'acabar Vida Salvatge vaig començar a escriure el que pensava que seria una "història amb il·lustracions" però que, a mesura que escrivia, va resultar ser una "història il·lustrada". Les imatges no havien de ser un complement clau sinó una part sense la qual el producte no tingués sentit. És un conte bastant fosc sobre un nen i les seves pors i, per tant, la presència d'il·lustracions vívides acompanyant -o substituint- les paraules farien que fos molt més intens i tingués molt més sentit que si fos "només" text. Encara l'estic reescrivint i crec que podria ser prou bo si tingués un equivalent visual a l'alçada.

Per acabar hi ha The Company, el meu projecte de final de màster. Vaig començar a convertir-lo del seu format original (guió de llargmetratge) a guió de còmic. Bé, alguns prefereixen dir-ne novel·la gràfica però, com va dir en Neil Gaiman, és bastant com pensar que ets una meuca i adonar-te de cop que ets una "senyoreta de companyia". Reescriure The Company com a còmic m'ha fet veure les seves especificitats, possibilitats i problemes molt més que els altres projectes. Potser és a causa de la seva llargada -serà d'unes 160 pàgines- o pel propi fet de ser una adaptació, que m'obliga a trobar una manera de representar com a còmic tot allò que havia imaginat com a plans i preses.

Aquest repàs a alguns dels meus projectes -acabats o no- m'ajuda a veure que he estat més productiu del que pensava. Sempre tinc la sensació que no he fet res després de passar uns quants dies inactiu. Però també m'ha fet veure que he tendit a explorar un camp que m'és nou. Escriure guions també és combinar imatge i text -so, en aquest cas- però l'ordre en què he parlat dels projectes, que mostra els graus que van d'una història amb una o unes quantes il·lustracions fins al còmic, és quelcom en què no havia pensat gaire i que d'alguna manera m'obre algunes opcions noves i interessants per treballar i d'on aprendre. La conclusió de tot plegat és que NECESSITO UN PUTO EXÈRCIT D'IL·LUSTRADORS. Si algú hi està interessat -especialment en Vida Salvatge o en el conte més obscur sobre el nen- que m'ho faci saber. Mai se sap quan pots començar una col·laboració interessant.

2 comments:

 1. hola Aleix,
  m'ha dit un tal Isaac que si necessites una il·lustradora en paro, aquí tens el meu portafoli:

  www.behace.net/AdaFerran

  i Aquí el mail per les coses sèries: ada.ferran.rubies@gmail.com

  ReplyDelete
 2. www.behance.net/AdaFerran
  ...perdó

  ReplyDelete